Danh mục thông tin
Thông tin liên hệ
Huỳnh Nhật Tân
: 25 Nguyễn Huệ, P.Tân An, TX.La Gi, Bình Thuận
: 0988.959.210
Liên kết Website
Video Đêm lửa trại 2013
Tin tức Online

Kế hoạch tháng 3

SỞ GD&ĐT BÌNH THUẬN

TRƯỜNG THPT NGUYỄN HUỆ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 
 
 

Lagi, ngày 26 tháng 02 năm 2014

 
KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN THÁNG 3
NĂM HỌC 2013 -2014
  
       Căn cứ kế hoạch năm học 2013 – 2014 ;
       Căn cứ kế hoạch chuyên môn 2013 – 2014 .
         
Nay CHUYÊN MÔN trường THPT Nguyễn Huệ lên kế hoạch thực hiện tháng 3 năm học 2013 – 2014 như sau :
 
Thời gian Nội dung công việc Bộ phân thực hiện Phối hợp
thực hiện
Tuần 30
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1/Dự giờ đánh giá GV. Thực hiện kiểm tra hoạt động sư phạm giáo viên.
 
2/Dạy các tiết học minh họa cho chuyên đề “Nghiên cứu bài học”.
 
3/Sinh hoạt chuyên môn chủ đề “Nghiên cứu bài học”.
 
4/Phụ đạo học sinh yếu kém
+ Dạy học;
+ Quản lý lớp.
 
5/Bồi dưỡng học sinh giỏi dự Hội thi Tin học trẻ.
 
6/.Vào điểm sổ lớn, nhập điểm vào phần mềm SMAS lần 1/HKII;
. Thống kê chất lượng các cột điểm 15’+45’ và nộp cho CHUYÊN MÔN.
 
7/Nộp biên bản kiểm tra hồ sơ chuyên môn cấp tổ lần 1/HKII (lần 3 trong năm học).
 
8/Dạy bù .
9/ Cho học sinh khối 12 đăng ký hai môn tự chọn thi TN THPT.
Tổ chuyên môn
 
 
 
Tổ chuyên môn
 
 
Tổ chuyên môn
 
 
 
GVBM
GVQL+GVCN
 
Nhóm Tin
 
 
GVBM
 
 
Tổ chuyên môn
 
 
 
Tổ chuyên môn
 
 
 
GVBM
Học vụ+GVCN
CHUYÊN MÔN
 
 
 
CHUYÊN MÔN
 
 
CHUYÊN MÔN
 
 
CHUYÊN MÔN
 
 
 
Đoàn trường
 
 
Học vụ
 
 
GVBM
 
 
 
GVBM
 
 
 
CHUYÊN MÔN
CHUYÊN MÔN
Tuần 31 1/Dự giờ đánh giá GV. Thực hiện kiểm tra hoạt động sư phạm giáo viên;
 
2/Dạy các tiết học minh họa cho chuyên đề “Nghiên cứu bài học”.
 
3/Sinh hoạt chuyên môn chủ đề “Nghiên cứu bài học”.
 
4/Phụ đạo học sinh yếu kém
+ Dạy học;
+ Quản lý lớp.
 
5/Bồi dưỡng học sinh giỏi dự Hội thi Tin học trẻ.
 
6/ Kiểm tra việc vào điểm sổ lớn, nhập điểm vào phần mềm SMAS.
 
7/Rà soát tiến độ chương trình và báo cáo cho CHUYÊN MÔN.
 
8/Tăng tiết hai môn KTC và Công dân của khối 12.
+ Sắp xếp lại TKB;
+ Giảng dạy.
 
9/ Làm việc với Tổ chuyên môn để bàn kế hoạch nâng cao chất lương học tập của khối 12, làm cơ sở nâng cao tỉ lệ đậu TN THPT 2014. 
 
Tổ chuyên môn
 
 
 
Tổ chuyên môn
 
 
Tổ chuyên môn
 
 
 
GVBM
GVQL+GVCN
 
Nhóm Tin
 
 
CHUYÊN MÔN
 
 
Tổ chuyên môn
 
 
 
 
CHUYÊN MÔN
GVBM
 
CHUYÊN MÔN
 
CHUYÊN MÔN
 
 
 
CHUYÊN MÔN
 
 
CHUYÊN MÔN
 
 
CHUYÊN MÔN
 
 
 
Đoàn trường
 
 
Học vụ
 
 
CHUYÊN MÔN
 
 
Tổ Lý – KTC và Tổ Sử - CD
 
 
 
Tổ chuyên môn
 
 
 
Tuần 32 1/Dự giờ đánh giá GV. Thực hiện kiểm tra hoạt động sư phạm giáo viên;
 
2/Dạy các tiết học minh họa cho chuyên đề “Nghiên cứu bài học”.
 
3/Sinh hoạt chuyên môn chủ đề “Nghiên cứu bài học”.
4/Phụ đạo học sinh yếu kém
+ Dạy học;
+ Quản lý lớp.
 
5/ Tổng hợp việc chọn môn thi TN THPT của học sinh K12.
 
6/Lên phương án ôn thi tốt nghiệp THPT cho học sinh 12.
 
Tổ chuyên môn
 
 
 
Tổ chuyên môn
 
 
Tổ chuyên môn
 
 
GVBM
GVQL+GVCN
 
Học vụ
 
 
CHUYÊN MÔN
CHUYÊN MÔN
 
 
 
CHUYÊN MÔN
 
 
CHUYÊN MÔN
 
CHUYÊN MÔN
 
 
 
CHUYÊN MÔN
 
 
Tổ chuyên môn
 
 
Tuần 33
 
1/Dự giờ đánh giá GV. Thực hiện kiểm tra hoạt động sư phạm giáo viên;
 
2/Dạy các tiết học minh họa cho chuyên đề “Nghiên cứu bài học”.
 
3/Sinh hoạt chuyên môn chủ đề “Nghiên cứu bài học”.
 
4/Phụ đạo học sinh yếu kém
+ Dạy học;
+ Quản lý lớp.
 
5/ Triển khai kế hoạch ôn thi tốt nghiệp THPT cho học sinh 12 cho Tổ chuyên môn.
 
Tổ chuyên môn
 
 
 
Tổ chuyên môn
 
 
Tổ chuyên môn
 
 
 
GVBM
GVQL+GVCN
 
CHUYÊN MÔN
CHUYÊN MÔN
 
 
 
CHUYÊN MÔN
 
 
CHUYÊN MÔN
 
 
CHUYÊN MÔN
 
 
 
Tổ chuyên môn
 
                   
      
                                                                                                                            TM. CHUYÊN MÔN
                                                                                                                           PHÓ HIỆU TRƯỞNG
 
 
 
 
                                                                                                                            Huỳnh Nhật Tân
 
 
 

» Kế hoạch chuyên môn tháng 4 năm học 2015-2016» KẾ HOẠCH CUYÊN MÔN THÁNG 3 2015-2016» Kế hoajch tháng 8,9 2015-2016
Website của Trường THPT Nguyễn Huệ - La Gi - Bình Thuận